[:ua]

Художнє, театральне дослідження принципів традиції та традиційного виконавського мистецтва в просторі та вимірі театру на основі давніх духовних напівів України
26 – 29 квітня 2016 
МІЖНАРОДНА ЛАБОРАТОРІЯ ІРМОСУ “СПАС”

Проект ІРМОС – це художній антропологічний проект, засобом і звершенням якого є ірмолойний спів, православна духовна практика, здійснювана в сучасному соціо-культурному просторі і втілена в сучасних художніх формах.

Лабораторія досліджує здійснення духовного напіву сьогодні, його основи і засоби, виявляє виклик, що постає перед митцем в роботі з духовним напівом.

Театральний центр “Слово і Голос” запрошує до участи у
ШОСТІЙ МІЖНАРОДНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ІРМОСУ “СПАС”
Веде – співачка, актриса, педагог – Наталія Половинка.
Тема: (по)слух

Лабораторія – це інтенсивна практика протягом чотирьох днів, що передбачає щодня:

  • спів Служби Преждеосвячених Дарів в храмі Успіння Богородиці;
  • роботу з давніми духовними напівами Великого Посту;
  • лекції богословів, священиків, мистецтвознавців.
  • Звершення лабораторії – спів біля Плащаниці у Велику П’ятницю в храмах Львова.

До участі запрошують акторів, співаків, музикантів, художників, священиків, семінаристів, науковців, студентів та всіх, кому важливе пізнання слова через давній духовній напів.

Заявки для участі надсилати до 20 квітня включно, зареєструвавшись:

РЕЄСТРАЦІЯ

Контакти:
slovo.i.golos@gmail.com
https://www.facebook.com/wordandvoice/
wordvoice.org
(032) 22 57 709
«Слово і голос»
Художній керівник – Наталія Половинка,
Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка


Наталія Половинка: “Давній духовний напів не належить ні культурі, ні церкві. Він служить зв’язку Творця і творіння – через людину. Давній духовний напів є образом (іконою) прикликання Духа Святого – «Дух дишет, гді хощет». В Лабораторії ІРМОСУ ми досліджуємо час і акт людини в часі. Проект ІРМОС – це праця, що зв’язує воєдино віру людини і дію людини в акт віри – художній акт.”

[divider]Довідка:[/divider]

Проект ІРМОС розпочався 2000 року. Це художній антропологічний проект, засобом і звершенням якого є ірмолойний спів, православна духовна практика, здійснювана в сучасному соціо-культурному просторі і втілена в сучасних художні формах.

Ціль проекту – через розчищення мотиву співу – оновлення слова, зцілення особистої території служіння і творчості, нове художнє пізнання закону, канону.

Проект ІРМОС включає дослідження духовних напівів зі стародруків і рукописів, лабораторію Ірмосу, святкові служби побудовані на давніх духовних напівах, вистави, концерти, запис серії компакт-дисків проекту.

Духовні напіви прийшли в Київську Русь з Візантії з початком християнства, віками передавалися поколіннями монахів, духовних співців, спочатку – з рук в руки, пізніше – кулизм’яним записом. Ввібравши соки мелосу цієї землі, до 16-го ст. сформувались у самобутній Український духовний напів і протягом 16-17 ст. були передані нам як український нотолінійний Ірмолой – Богослужбова книга, складена з монодичних співів — ірмосів.

Перша міжнародна лабораторія Ірмосу була проведена 2005 року Мистецьким Об’єднанням “Майстерня пісні”

Проект “ІРМОС” започаткували: Сергій Ковалевич, Наталія Половинка

“Основою людини є її віра, вона здіійснює її через культурні форми, до котрих належить. Але Бог – не культурна форма, Він зацікавлений в тому, щоб людина пізнавала Його через досвід. Я надіюсь, що наша работа – це живий звіт нашої віри, покладений в художню форму”.

Сергій Ковалевич

“Сьогодні, в час глобалізації, ми звертаємось до самої людини як найбільшої цінності – тоді мистецтво знову постає як служіння, а світ – як співрозмовник і свідок”.

Наталія Половинка


Львівський муніципальний, театральний, художньо – дослідницький та освітній центр
«СЛОВО І ГОЛОС»
Львів, вул. Городоцька, 38

[:en]

Artistic and theatrical study of principles of tradition and traditional performing art in theater dimension and space, based on ancient sacred songs of Ukraine

INTERNATIONAL LABORATORY OF IRMOS “SPAS”
26 – 29 April 2016

The IRMOS project is artistic anthropological project, which uses and is realized through irmologic singing, Orthodox spiritual practice, carried out in modern socio-cultural space and embodied in modern art forms.

The Laboratory studies the implementation of sacred songs today, their foundations and means, detects challenges which the artist faces in the work with sacred songs.

Sixth International Laboratory of Irmos “SPAS”
Leader – singer, actress, teacher – Natalia Polovynka.
Topic: obedience

The Laboratory is an intensive practice during four days and provides:

– singing Service in the church of the Assumption (Lviv);
– work with ancient sacred songs of Lent;
– Lectures of theologians, priests, art scholars.
– The Laboratory with be summed up with singing at the Shroud on Good Friday in the churches of the city (April 29).

The organizers invite actors, singers, musicians, artists, priests, seminarians, scholars, students and everyone for who it is important to open the knowledge of words through the ancient sacred songs.

To participate fill in the form
Deadline – 20 April
Apply now

Contacts:
slovo.i.golos@gmail.com
https://www.facebook.com/wordandvoice/
wordvoice.org
(032) 22 57 709
“Word and voice”
Artistic director – Natalia Polovynka


Natalia Polovynka: “Ancient sacred songs belong neither to culture nor to church. They serve for communication between the Creator and creation — via a man. Ancient sacred songs are an image (icon) of invocation of the Holy Spirit – “Spirit breatheth where it wills”. In IRMOS Laboratory we study time and action of a person in time. IRMOS project is a work that links together the human`s faith and action in an act of faith – an artistic act.”


Lviv Municipal Theatrical, Art Research and Educational Center
“WORD and VOICE”
38, Horodotska st. Lviv

[:]

Facebook

comments